ХУУЛЬ

1.Монгол Улсын Үндсэн хууль

2.Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль

3.Шилэн дансны хууль

4. Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хууль

5. Усны тухай хууль

ДҮРЭМ ЖУРАМ, ТОГТООЛ